VAR!

Kā var palīdzēt Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra, turpmāk tekstā – aģentūra) uzsāka bezdarbniekiem sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšanu, lai uzlabotu aģentūras piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību katra indivīda spējām, iegūtajai izglītībai, darba pieredzei, ģimenes apstākļiem, interesēm.
Nepieciešams attīstīt individuālu pieeju katram klientam ar īpašām vajadzībām, vienmēr atceroties un atgādinot, ka ikviens, arī cilvēki ar invaliditāti, ir gudri, zinoši un pilnvērtīgi darba tirgus dalībnieki.

Kas ir subsidēta darba vieta?

Uzsākts aktīvās nodarbinātības pasākums„Subsidētās darba vietas invalīdiem – bezdarbniekiem” .Subsidētā darba vieta – darba vieta bezdarbnieku nodarbināšanai uz noteiktu laiku, kuru daļēji vai pilnīgi finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Subsidēto darba vietu veidošanas mērķis – paaugstināt invalīdu – bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū, tādējādi sekmējot viņu iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Kas var piedalīties cilvēku ar invaliditāti subsidētās nodarbinātības pasākumos:

 Cilvēks ar invaliditāti, kuram ir piešķirts bezdarbnieka statuss (invalīds – bezdarbnieks).
Sīkāku informāciju par ” Noteiktāmpersonu grupām” pasākuma piedalīšanas noteikumiem var atrast NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā Klientiem – Cilvēkiem ar invaliditāti.
Jauniešu garantijas
Valstij ir būtiski risināt jautājumus, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību, izglītības iespējām, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū.
No 2014. gada līdz 2018.gada Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāks daudz jaunus pasākumus, kas paredz jaunatnes bezdarba problēmas risinājumus un jauniešu aktīvo iesaistīšanu darba tirgū. Pasākumos var piedalīties jauniešivecumā 18-29 gadi. Pasākumi būs paredzēti jauniešiem, kuri:
o Pameta izglītību un vēlas to turpināt
o Ir izglītība, bet nezin, kur meklēt vakances, kā rakstīt CV
o Ir laba izglītība, bet pietrūkst kādas prasmes
o Ir izglītība, bet nav darba pieredzes

Ir paredzētas sekojošas programmas:

Atbalsts darba meklēšanā, karjeras konsultācijas, pamatkompetenču attīstība
o Mērķis – palīdzēt jauniešiem (15-29 gadi) iegūt informāciju par darba tirgu un noteikt viņiem piemērotākos pasākumus nodarbinātības veicināšanai
o Atbalsts darba meklēšanā – NVA vakanču datu bāze, darbinieku atlase pēc darba devēju pieprasījuma, darba meklēšanas dienasgrāmatas utml.
o Karjeras konsultācijas – ļauj apzināt savas spējas, prasmes un intereses, lai pieņemtu lēmumus izglītības un nodarbinātības jomā
o Pamatkompetences– pamatprasmju un iemaņu apgūšana, t.sk. darba meklēšanas metožu apgūšana, darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas (t.sk. darba tiesisko attiecību veidošanā), psiholoģiskais atbalsts, motivācija darba meklēšanai
Īstermiņa apmācību programmas – profesionālās pamatprasmes
o Mērķis – mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve jauniešiem vecumā 15-24 gadi( tai skaita valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus)
o Izglītības programmas ar mācību
o ilgumu no 60 līdz 159 mācību stundām
o Atbalsts reģionālajai mobilitātei, ja nepieciešams
o Apmācību laikā stipendija 100 euro mēnesī
o Pieejamas 67 neformālās izglītības programmas
Pirmā darba pieredze jaunietim
o Jaunietim bezdarbniekam vecumā 18-24 gadi ar profesionālo vai augstāko izglītību
o Netiek atbalstīts darbs mazkvalificētās profesijās
o Darba devējs var pieteikt tikai no jauna izveidotas darba vietas
o Ilgums – 12 mēneši
o Dotācija darba devējam algas samaksai – 160 euro pirmajos 6 mēnešos un 100 euro pēdējos 6 mēnešos
o Dotācija darba vadītājam – 3 mēnešus 50% no minimālās darba algas
o Atbalsts reģionālajai mobilitātei pirmos 4 mēnešus ( līdz 398 euro)
Darbam nepieciešamo prasmju attīstība
o Jaunietim bezdarbniekam vecumā 18-24 gadi profesionālo spēju izmēģināšanai un darba pieredzes gūšanai biedrības un nodibinājumos
o Netiek atbakstīts darbs mazkvalificētās profesijās
o Ilgums – 6 mēneši
o Stipendija – 90 euro
o Apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā
Darbnīcas jauniešiem
o Reģistrētie jaunieši vecumā 15-24 gadi, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti
o Ilgums – 9 nedēļas, kuru laikā var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot trīs nedēļas
o Apmācības notiks klātienē katru darba dienu – ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā (praktiskās nodarbības – ne mazāk kā 60%)
o Pasākuma dalībniekam tiks maksāta stipendija – 56 euro (jauniešiem ar invaliditāti – 85 euro)
o Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošinās jaunieša izmitināšanu dienesta viesnīcā
o Viena jaunieša kopējas maksimālās izmaksas dalībai pasākumā, neskaitot stipendiju, ir 569 euro
Subsidētā darba vieta nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem jaunietim
o Jaunietim bezdarbniekam vecumā 18-29 gadi
o Ilgums – līdz 24 mēnešiem
o Darba devējs var pieteikt tikai no jauna izveidotas darba vietas
o Ikmēneša darba algas dotācija minimālās algas apmērā bezdarbniekam ar invaliditāti
o Darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas saņem darba algas dotāciju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra
o Vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte ( līdz 711 euro)
o Iespējams atbalsts reģionālajai mobilitātei pirmos 4 mēnešus (līdz 398 euro)
Atbalsts komercdarbības uzsākšanai
o Jaunieši bezdarbnieki vecuma 18-29 gadi, kuri ir ieguvuši profesionālo vidēju izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību uzņēmējdarbībā
o Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:
o konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā)
o Ja NVA izraudzīts eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju, tad NVA atbalsts turpinās:
o komercdarbības dotācija biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 2845 euro atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei
o konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā(20 konsultācijas)
o menieša dotācija pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) – valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā
o mentorings